W SĄDECKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM

Sądecki Park Etnograficzny to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce, prezentujące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych – Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. Na powierzchni 20 ha znajduje się kilkadziesiąt budynków, m.in. zagrody chłopskie, XVII-wieczny dwór szlachecki z unikalną polichromią we wnętrzach, folwark dworski oraz osiemnastowieczne świątynie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicka i kościół protestancki.

W tej placówce dane mi było przeprowadzić kwerendę przy współpracy z kierownikiem Działu Etnografii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Joanną Hołdą. Podczas kilku spotkań udało się zapoznać zarówno z eksponatami dotyczącymi łyżkarstwa na Łemkowszczyźnie – były to głównie narzędzia i wyroby Stefana Romanika z Nowicy a także licznymi archiwaliami.